Vårt hållbarhetsarbete

Med närmare 4000 lägenheter och 230 000 kvm lokaler i Partille, har vi en stor påverkan på många människor i olika åldrar och skeden i livet. I boendet, förskola, skola, vård, omsorg och arbetsplats, såväl som i utemiljö som innemiljö och vid alla former av kontakter mellan oss och vår omgivning.

Vi arbetar brett med hållbarhet och de fyra områden vi fokuserar på är:

Positiv klimatpåverkan, goda och hälsofrämjande livsmiljöer, den goda arbetsplatsen och engagerad samhällsutvecklare.

Här presenterar vi ett urval av det vi gör. Vill du fördjupa dig i något ämne så hittar du vår hållbarhetsrapport här .

Positiv klimatpåverkan

Partillebos hållbarhetsplan

Syftet med hållbarhetsplanen är att Partillebos nybyggnationsprojekt ska bidra till uppfyllelse av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vi har identifierat ett flertal områdena där vi kan göra skillnad genom att ställa energi- och miljökrav i våra byggprojekt. Hållbarhetsplanen är ett levande dokument som följer projektets olika faser och skickas med som underlag vid upphandling. I planen är det tydligt vilken aktör som ansvarar för respektive aktivitet och vad som skall uppfyllas.

Partillebo idbild.jpg

Partillebostandard

Alla nyproducerade fastigheter ska hålla en viss standard som vi benämner ”Partillebostandard”. Standarden utvecklas kontinuerligt och några exempel då vi utvecklat standarden för att bli mer hållbar är:

- Vi har gått från plastmattor till laminatgolv eftersom det var det alternativ som var bäst ur ett miljömässigt och förvaltningsmässigt perspektiv i den sammanställning av ett antal olika golvmaterial som vi genomförde.

- Vi driver ett pilotprojekt avseende utemiljö där vi fokuserar på den ekologiska hållbarheten i vår gårdsmiljö. Faller projektet väl ut kommer delar att ingå nästa gång vi reviderar Partillebostandarden.

Gökegård visning lekplats 2.jpg

- Vi försöker uppmuntra våra hyresgäster till ett mer hållbart resande och minskat bilinnehav genom att i Gökegård centrum upplåta bilplatser till en bilpool.

Miljöbyggnad Silver och Boverkets klimatdeklaration

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden.

Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre. För vårt nybyggda område Gökegård har vi ansökt om miljöbyggnad silver. Vår entreprenör är i processen med att få vår ansökan godkänd.

Gökegård skärmbild med budskap.jpg

Miljöbyggnad silver har också medfört att vi på Partillebo har tagit beslut om att ansöka om gröna lån och fått det beviljat. Gröna lån är ett bra beslut som gynnar miljön. ”För att finansiera hållbara investeringar kommer pengarna från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön”

Boverkets klimatdeklaration:

Klimatdeklaration innebär att byggherren (vi i Partillebo) ska redovisa vad det totala utsläppet av växthusgaser har varit under hela byggprocessen när vi bygger nytt.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att vi ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Vi kommer framöver att projektera och bygga enligt Miljöbyggnad silver, dock kommer vi inte utföra certifieringen då kostanden är väldigt hög. Vårt pågående byggprojekt Åkanten 3 i centrala Partille ska också certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Jonsereds Trädgårdar – att restaurera kulturbyggnader med återbruk

Jonsereds Trädgårdar med 60 000 besökare/år, genomgår en omfattande nybyggnation av ett kafé, en butik samt lokaler för anställda. Befintliga paviljongsbyggnader håller på att ersättas med permanenta byggnader som är mer funktionella och som utseendemässigt passar bättre in i den unika miljön. Kaféet beräknas vara klart under december 2023 och de övriga byggnaderna: trädgårdsbutik, försäljningsgård med växthus och verksamhetslokaler med förråd/verkstad, under hösten/vintern 2024.

Jonsereds herrgård Rak skylt översiktsbild.jpg

Förslag på utseende och slutgiltiga ritningar har tagits fram med hjälp av byggnadsantikvarie, stadsarkitekt och Bohusläns museum.

I de nya lokalerna plockar vi in detaljer från omgivande byggnader – såsom det karakteristiska röda och gula teglet, stallets välvda fönster, komplementfärger från Grindstugan samt faluröda träpartier. Vi har stallets tegel som utgångspunkt när vi använder återbrukat tegel i nybyggnationen.

Det är viktigt att Jonsereds herrgård får fortsätta glänsa uppe på kullen och att övriga lokaler blir mer som komplementbyggnader. Det åstadkommer vi genom att låta de olika byggnaderna variera i utseende – precis som det var förr i tiden när brygghuset, sädesmagasinet och mjölkhuset hade sin alldeles egna karaktär på gårdarna.

Fönsterbyte Björndammen ger lägre energikostnader

Ett stort arbete med att byta samtliga fönster i Björndammen påbörjas under hösten 2023 genom ett pilotprojekt i ett av de mindre husen. Resterande etapper kommer att genomföras under en tidsperiod av ca fem år. Fönsterbytet görs både för att spara energi, men är också en förutsättning för att införa individuell debitering av elförbrukning, där hyresgästen betalar för sin förbrukning.

Våra vindkraftverk

Partillebo äger fyra vindkraftverk i Brahehus utanför Gränna. De producerar ca 28,5 GWh i snitt/år och Partillebo konsumerar i snitt 28 GWh/år, vilket gör att vi är självförsörjande på el.

Vindkraftverk med logga.jpg

Solcellsinstallationer

Partille arena kommer att bli självförsörjande på el med hjälp av 1 220 solpaneler. Monteringen av panelerna på arenans tak har påbörjats. Detta är ett bra sätt att utnyttja en stor yta i rätt läge tycker vi på Partillebo.

Vi har även installerat solceller på ett antal andra fastigheter där det har varit möjligt. I framtida nybyggnationer kommer vi att inkludera solceller från start.

Laddstationer för elbil

Vi har färdigställt 32 publika laddplatser och 56 laddplatser för våra hyresgäster. I våra ny- och ombyggnadsprojekt byggs alltid minst 50% av parkeringsplatserna till elbilsplatser.

Laddplatser skärmbild Partille energi.jpg

Delfinanserias av Naturvårdsverketgenom Klimatklivet

Hållbar.png

Miljörum – utvecklingsarbete för ökad avfallssortering

Vi genomför ett pilotprojekt för utveckling av soprum till miljörum. Syftet är att öka avfallssorteringen och minska mängden restsopor. Det innebär att vi i vissa fall bygger om soprum till nya miljörum, dels för att skapa en trevligare och tryggare atmosfär där till exempel: plåtdörrar bytts mot transparenta glasdörrar med dörrautomatik och taggsystem, belysningen har bytts ut och rummen har renoverats.

Pilotprojekt soprum efter.jpg


För ökad tydlighet och hjälp till hyresgästerna har skyltsystemen bytts ut och kärlen har anpassats efter den nya sorteringsmetoden. Sopluckor har satts igen och all avfallshantering hänvisas till miljörummet.
För att underlätta för hyresgästerna redan i första steget av sorteringen, har vi delat ut sorteringskassar. Det kommer vi att fortsätta att göra i takt med att miljörummen införs på alla våra bostadsområden. Att ändra beteende tar tid och vi hoppas att våra åtgärder skall öka viljan till ändrat beteende hos våra hyresgäster, så att alla ser nyttan av att bidra till minskade avfallsmängder och ett mer hållbart boende.

En bi-sak på vårt tak

På taket till Partillebos huvudkontor i det gröna huset, står två bikupor. Det är tredje säsongen som bina bor hos oss. Bina är ett sätt för oss att bidra till den biologiska mångfalden och öka antalet pollinatörer. Utan pollinatörer blir det till exempel ingen frukt på träden eller bär på buskarna och vi får svårt att odla den mat som vi behöver.

Bikupor 3.jpg

I våra två små kupor producerar bina hela 200 små miniburkar honung varje år. Vill du hjälpa till och mata våra och andra bin och fjärilar så kan du plantera till exempel nektar- och pollenrika blommor och växter i krukor på din balkong eller uteplats. Här kommer några förslag: blåklint, heliotrop, jätteverbena, solros, ageratum, rosenskära, sommarrudbeckia, sommaraster, fänkål, honungsört, sommarflox, ampelskära, tagetes, daggsalvia, timjan och blåsalvia.

Nalle vid kupor.jpg

Freetrailer underlättar återvinning och återbruk

I december 2022 genomförde vi en enkät för att undersöka intresset kring delningstjänster bland våra hyresgäster. Många hyresgäster hade då önskemål om att kunna låna släpvagn, bland annat för att lättare kunna lämna avfall på återvinningscentralen. Vi är därför glada att nu kunna erbjuda gratis släpvagnsutlåning i samarbete med Freetrailer. Totalt fyra släp är placerade i våra fyra områden för att finnas så nära bostäderna som möjligt. Vill hyresgästen boka släpet långt i förväg för att förvissa sig om att det finns ledigt en viss tid, tas en blygsam bokningsavgift ut. Vi hoppas släpen skall underlätta för våra hyresgäster och gläds åt att kunna möta upp detta behov.

Freetrailer.png

Goda och hälsofrämjande livsmiljöer

Vår personal

En av de viktigaste faktorerna för trivsel och trygghet i våra områden är vår områdes-personal. Vi har områdeskontor i samtliga våra fyra områden och personalen, som syns i sina gröna och svarta kläder, åkandes runt i området i våra gröna elbilar, är en viktig trygghets- och trivselfaktor. De utgör en vuxennärvaro när många andra vuxna är på sina arbeten. De känner och känner igen ”sina” hyresgäster och hyresgästerna känner dem. Avstånden till att få hjälp är korta och engagemanget för och kunskapen om områdets boende är stort hos vår områdespersonal. Vi är stolta över våra duktiga kollegor!

Samarbete med projektet Partille Grönskar

I samband med Björndammens 50-årsfirande våren 2023 påbörjades ett samarbete mellan Partillebo och projektet Partille Grönskar. Projektledaren tillika trädgårdsmästaren på Jonsereds trädgårdar, har tillsammans med Partillebo haft som fokus att genom växtlighet öka trivseln i anslutning till Björndammens skola. Bland annat planterades ett träd till minne av 50-årsfirandet och under hösten planteras vårlök, ängsblommor och mer vintergrönt i anslutning till skolan och gångstråk i området. Planer finns på fortsatt samarbete i Björndammen under 2024.

Jonsereds herrgård spadtag äldsta äppelträdet.jpg

Utemiljöer i fokus

Utemiljön har varit i särskilt fokus i vårt arbete och en översyn av belysning samt beskärning av växtlighet har lett till stora insatser i bland annat Björndammen. Syftet har varit att bidra till ökad trygghet och trivsel i våra gemensamma utemiljöer. I detta arbete samarbetar vi med polis, väktarbolag och Partille kommun och ser över behoven kontinuerligt för att snabbt kunna åtgärda eventuella platser som kan upplevas som otrygga och följa upp resultatet snabbt och effektivt. Insatserna har gett goda resultat och är en del av ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Gökegård visning lekplats.jpg

Boendeutvecklare

Med vår boendeutvecklare har det övergripande trygghetsarbetet också intensifierats i samverkan med polisen, Partille kommun, våra hyresgäster samt hyresgästföreningen. I den kundundersökning som genomfördes 2020 upplevde 81,8 % av våra bostadshyresgäster att de kände sig trygga i sitt bostadsområde under kvällar och nätter. Nästa kundundersökning genomförs hösten 2023 och vi kommer berätta mer om resultatet i våra olika kanaler när vi har det i vår hand.

Bostäder för olika behov

Genom att erbjuda boendeformer för olika målgruppers behov kan vi bidra till vårt uppdrag som allmännyttigt bolag och tillgodose kommuninvånarnas behov. Partillebo har seniorboenden (55+) och trygghetsboenden (70+), men också lägenheter för gymnasiestuderande och föreningslivet. För våra hyresgäster som på grund av ändrade fysiska förutsättningar inte kan bo kvar i sin lägenhet, erbjuds medicinsk förtur till bostad på markplan eller med hiss. På så sätt kan vi få fortsätta att vara hyresvärd till våra hyresgäster genom livets olika skeden. Partillebo äger och förvaltar även majoriteten av Partille kommuns bostäder med särskild service (BmSS). Tillsammans med kommunen har vi en plan att färdigställa ett nytt boende vartannat år under överskådlig tid framöver.

Påverkansmöjligheter hos oss

Vi erbjuder Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Genom att erbjuda ett hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har hyresgäster hos Partillebo möjlighet att påverka sin boendemiljö, både till utseende och kostnad. Målet är att erbjuda en hög nivå av både standard och valmöjligheter. HLU påverkar inte hyresnivån och utgör en hållbar modell för både människa och plånbok.

Engagerad samhällsutvecklare

Simskolesatsningen

Sommaren 2023 startade vi ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet Göteborg. Våra hyresgäster erbjöds att lära sig simma till reducerat pris i simskola i Kåsjön under ett antal sommarveckor.

Sommarsimskolan.jpg

Vi marknadsförde möjligheten att få livsviktig kunskap med hjälp av utskick till alla hyresgäster, infomaterial på områdeskontoren, nyhet på partillebo.se och inlägg i sociala medier.

Samarbetet mellan Partillebo AB och Svenska Livräddnings-sällskapet gav ett mycket gott resultat! Vi är mycket glada för att så många av våra hyresgäster valde att trotsa regn och rusk för att öka sin simkunnighet. Simskolan i Kåsjön lockade över 60 barn som bor hos oss. Eleverna gjorde stora framsteg och många föräldrar var mycket tacksamma över att simskolan drevs utan uppehåll, i alla väder och det var verkligen alla väder denna sommar!

Vi tackar Svenska Livräddningssällskapet för gott samarbete och hoppas att detta kan bli en återkommande sommaraktivitet. Simkunnighet räddar liv!

Partillebos samarbete med Hela människan

Hela människan öppnade sin matbutik på Kyrktorget i november 2022. Syftet med butiken är att kunna erbjuda mat till reducerat pris till personer boende i Partille, via andra butikers och tillverkares svinn. Bakom butiken står Hela Människan, som är en ideell organisation som tror på alla människors lika värde och har kyrkorna i Partille som huvudmän. Butiken drivs av en butiksansvarig och flera frivilliga volontärer.

Hela människan.jpg

Ett flertal diakoner från kyrkor i Partillle och verksamhetsledaren på Hela människan, kan utfärda medlemskap för den som har behov av att kunna handla till kraftigt reducerade priser. Kriterier för medlemskapet är att man är skriven och bor i Partille och att man har en inkomst efter skatt på max 12 000 SEK. Men, alla som vill är välkomna att handla i butiken. Icke medlemmar betalar ett högre pris, men fortfarande lägre än ordinarie pris.

–Partillebos samarbete med Hela människan baserar sig på en grundtanke om att vara en aktiv part i närområdet där vi verkar, säger Mats Nilsson, VD. – Vi har all vår verksamhet i Partille och vi vill vara med och stödja vårt närområde och våra hyresgäster genom livets olika faser, säger VD Mats Nilsson. Hela människans verksamhet att minska svinnet såväl som att skapa ekonomiskt utrymme för enskilda i en tuff situation, är både lovvärd och går i linje med vårt sätt att se på hållbarhet. Vi kommer också att uppmuntra våra medarbetare att göra volontärstimmar hos Hela människan på arbetstid vid några tillfällen per år. Detta är frivilligt för den som känner för det. Ett bra sätt att göra en god insats för närområdet och ta del av andra verksamheters arbete i vår kommun. Jag ser fram emot att utveckla samarbetet tillsammans med Hela människan och är glad att Partillebo kan vara med och bidra till ett Partille där vi hjälper varandra.

Stöttning av föreningsverksamheten i kommunen - Hållbar förening

Partillebo stöttar ett antal föreningar i Partille kommun. Föreningarna måste för att få stödet, arbeta enligt Hållbar förenings principer. Det innebär att föreningen skall arbeta aktivt med: värdegrund, ledarskap, trygghet, delaktighet, hälsa och miljö. Du kan läsa mer om detta på Partille kommuns hemsida: https://www.partille.se/uppleva--gora/foreningsliv/hallbar-forening/

Reningsborg – hur övergivna cyklar blir till hjälp

Under våren 2022 inledde vi ett samarbete med hjälporganisationen Reningsborg. De tar nu hand om övergivna cyklar efter våra förrådsrensningar. Reningsborg är en idéburen organisation med lokala ideella föreningar, som driver second handbutiker till förmån för sociala insatser. Övergivna cyklar som är i gott skick säljs, men även cyklar i sämre skick kommer till nytta i deras cykelverkstad. Intäkterna från cykelförsäljningen går till stödjande aktiviteter för människor som behöver en hjälpande hand.

Reningsborgsbil.png

På bild ser du personal och en volontär från Reningsborg, som tillsammans med personal från Partillebo, såg till att ett gäng övergivna cyklar nu gör nytta på annat håll.

Våga bry dig

Våld i nära relationer och ofrivillig ensamhet är folkhälsofrågor som för med sig stora konsekvenser för enskilda individer och samhället. Anställda på Partillebo kommer i kontakt med personer som är drabbade och vi har genom vår relation till hyresgästerna en roll och ett förtroende som kan bidra till skillnad. Dels genom att vi får information från hyresgäster som uttrycker oro för sina grannar, dels genom våra egna kontakter med hyresgäster som kan befinna sig i en utsatt situation.

Vi vill därför ge ett mandat till våra hyresgäster och uppmana dem att bry sig om varandra, våga agera om de ser att någon far illa och samtidigt betona vikten av att vi på Partillebo vågar bryr oss.

Genom att koppla samman de insatser kommunen erbjuder med personer som självmant inte skulle söka hjälp kan vi tillsammans öka livskvaliteten och förbättra livsvillkoren för Partilles invånare.

Partillebo stöttar Städa Sverige och föreningar vid skräpplockning

Partillebo stöttar aktiviteten Städa Sverige-delen sedan flera år tillbaka. 2023 går aktiviteten av stapeln helgen 20-21 oktober 2023. Barn och ungdomar i flera idrottsföreningar plockar skräp och gör fint i kommunen.

Familjefesten Kyrktorget

Familjefesten på Kyrktorget augusti 2023 bjöd på många glada skratt, fullt med barn och föräldrar och massor av roliga aktiviteter. Partillebo och Partille Energi fanns på plats med var sitt tält och vår sprillans nya freetrailer lyste upp torget. I en av elbilarna förvarades första förband, brandsläckare (man kan aldrig vara nog försiktig i ösregn😊) samt en hjärtstartare. I Partillebos tält kunde alla som ville ”nallefotografera sig” – både stora och små nallar lockades in från regnet och vi gissar att våra nalletavlor visats upp i många Instagram- och Facebookflöden i helgen. Alla barn fick med sig en Partillebonallereflex. Partille Energi hade fullt upp med quizande i alla åldrar och SKAKIS-tävlande barn såväl som vuxna. Lena, Magdalena och Staffan hade fullt hus.

Flera vuxna uttryckte tacksamhet över att det fanns så mycket att göra gratis och att det generöst delades ut små gåvor och tilltugg till barnen. Hela arrangemanget var ett gott samarbete mellan Partille kommun, våra två bolag och ett stort antal företag, organisationer och föreningar i Partille. Barnen kunde förutom våra aktiviteter, köra trampbilar på en bana, få ansiktsmålning, rida och åka häst och vagn, få gratis böcker, låna fritidsprylar, rita med gatukritor, sitta i grävmaskin, bygga fågelholkar, äta popcorn och glass som delades ut gratis av flera, krama Palle Bäver och hans gula kompis Pikachu, blåsa såpbubblor, gåva från Partille Energi och ballonger från Reningsborg.

Små grävare i farten.jpg

Att möta kunden

Vi genomför varje år tältmöten med ett urval av våra hyresgäster. Tältmötet ger oss som bolag ett tillfälle att under lättsamma former möta och samtala med våra hyresgäster, fånga upp tankar och idéer kring boende och närmiljö, men också få feedback på vårt arbete. Det ger också en möjlighet till social samvaro mellan hyresgästerna, som i många fall bott hos oss i många år. Inte sällan berättas någon anekdot från ”förr” och minnesvärda händelser hojtas mellan bekanta. Det dricks kaffe och äts bullar, tjôtas och hejjas kors och tvärs och stämningen är mycket god.

- Det är viktigt för oss att lyssna och få återkoppling från våra kunder. Tältmötet är både ett bra och roligt sätt att möta våra hyresgäster på och vi hoppas kunna utveckla detta ytterligare kommande år, säger Mats Nilsson VD.

VD i samspråk.jpg

Björndammen 50 år

Tisdagen den 30 maj anordnade Björndammens skola ett firande med anledning av att Björndammen fyller 50 år 2023. Partillebo närvarade och bidrog bland annat med bullar, saft och badbollar men framför allt med god stämning och glädje. Tillsammans med Jonsereds Trädgårdar och projektet ”Partille grönskar”, planterade vi ett träd som minne av dagen.

Den goda arbetsplatsen

Engagerade medarbetare

Vi har engagerade medarbetare och via Pulsmätningar arbetar vi med att mäta medarbetarengagemang och upplevd arbetsmiljö. Vårt långsiktiga mål är att ha 90 % eller fler verkligt engagerade medarbetare. Med start i april 2022 började vi genomföra månatliga digitala undersökningar av hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Vi kallar dem för pulsmätningar vars resultat utgör utgångspunkt för avdelningens förbättringsarbete.

Att dela arbete och vardag

Vår och höst har personalen på Partillebos huvudkontor fått möjligheten att gå ut och arbeta tillsammans med kollegorna på våra fyra områdeskontor. Utrustade med arbetskläder och ett gott humör hakar man på sina kollegor i plantering av fina vårblommor, omplantering/återbruk av växter, skräpplockning, städning av lekplatser och grönområden, byte av kylskåp, tätning av fönster, uppföljning av besiktningsprotokoll, byte av sopkärl och ett antal andra uppgifter.

Sommarjobbare – gymnasieelever är välkomna till Partillebo

Varje sommar erbjuder vi ett antal ungdomar från Partille kommun att komma och sommarjobba hos oss. På våra områdeskontor får ungdomarna delta i utomhusarbete och lära sig sköta om våra områden och våra hyresgäster mot en sommarlovslön. Ett fint utbyte som är mycket uppskattat av bägge parter.

Partilles gymnasieelever är välkomna på praktikplats hos oss och vi brukar ta emot ett antal elever/år.